Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup İnternet Sitesi İçin Hazırlanan Aydınlatma Metni

KENT GRUP ASANSÖR MUAYENE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. (İnternet-Mobil Kullanıma Dair)

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

VE

AYDINLATMA METNİ

İşbu “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni https://kentbelgelendirme.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ile,

  • Kent Grup Asansör Muayene Belgelendirme Ltd. Şti.’ nin ne tür kişisel veriler topladığı,
  • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,
  • Kent Grup Asansör Muayene Belgelendirme Ltd. Şti.’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz açıklanmakta ve
  • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlanmaktadır.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu; Kent Grup Asansör Muayene Belgelendirme Ltd. Şti. tüzel kişiliğidir. Hüseyingazi Mahallesi, Mamak Çarşı İçi Cd. No:53/7, 06260 Mamak/Ankara adresinde bulunmaktadır.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani; alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri sizlerden talep etmektedir.

Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi,

Tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları),  Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması,

Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

 3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz;  “İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlara aktarılabilecektir.

  • Https://kentbelgelendirme.com’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflar
  • Https://kentbelgelendirme.com iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve hissedarları (bkz.  https://kentbelgelendirme.com)
  • Https://kentbelgelendirme.com’in ithalatını yaptığı araçların üretici firmaları (bkz.  https://kentbelgelendirme.com)
  • Https://kentbelgelendirme.com yetkili satıcı ve yetkili servisleri (bkz.  https://kentbelgelendirme.com)
  • Https://kentbelgelendirme.com ve yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar
  • Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar,

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.  

 Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Kent Grup Asansör Muayene Belgelendirme Ltd. Şti.’ ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

–     yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim departmanı dikkatine iletebilir,

–          şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

–          güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden info@kentbelgelendirme.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir. İlgili başvuru örnek formu sitemizde paylaşılmıştır.

6- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Https://kentbelgelendirme.com için önemli bir konudur. Https://kentbelgelendirme.com, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Https://kentbelgelendirme.com kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Https://kentbelgelendirme.com’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Https://kentbelgelendirme.com bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

7- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 9- Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ nde Yapılacak Değişiklikler

Kent Grup Asansör Muayene Belgelendirme Ltd. Şti., işbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni‘’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ‘’nın “ https://kentbelgelendirme.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metnindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.